شرکت های هواپیمایی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: شرکت های هواپیمایی به دلیل کاهش چشمگیر ظرفیت های مسافری در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند.
سایت‌های دیگر: