درخواست از رئیس جمهور برای لغو محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه درخواست های ایرلاین ها از وزارت بهداشت و وزارت راه به جایی نرسید، گفت: از رئیس جمهور درخواست کردیم تا اعمال محدودیت 60 درصد ظرفیت پرواز لغو شود.
سایت‌های دیگر: