درخواست از رئیس جمهور برای لغو محدودیت پذیرش 60 درصدی مسافر
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، گفت: از رئیس جمهور درخواست کردیم تا اعمال محدودیت 60 درصد ظرفیت پرواز لغو شود.وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز از وزیر راه و شهرسازی و وزیر بهداشت ...