کرونا 20 هزار هواپیما را زمین گیر کرد
دریافت فایل مقصود اسعدی سامانی در مصاحبه با برنامه صبح وگفتگو در رابطه با مسئله عدم رعایت محدودیت های کرونایی و مشکلات اقتصادی شرکتها، گفت: شرکت ها به خارج از کشور وابسته هستند و خاصه بعد از تحریم و مشکل ارز، این موضوعات شدت گفته است. ...
سایت‌های دیگر: