تقلای ایرلاین ها برای فرار از ورشکستگی
انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید: محدودیت های وضع شده برای تردد بین شهری، تقاضای سفر هوایی را افزایش داده است؛ اما ایرلاین ها به واسطه محدودیت 60درصدی استفاده از هواپیما همچنان باید پروازها را با نصف ظرفیت و با زیان برگزار کنند ...
سایت‌های دیگر: