چه عاملی بلیت هواپیما را گران کرد؟
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی عوارض دستگاههای مختلف را عاملی برای گرانی بلیت هواپیما دانست.
سایت‌های دیگر: