ضرورت حذف عوارض شهرداری از بلیت هواپیما
سامانی گفت: عوارض شهرداری در بلیت هواپیما 5 درصد است که باعث ایجاد مشکل برای ایرلاین ها شده است.
سایت‌های دیگر: