اختلاف ایرلاین ها با شهرداری ها بر سر عوارض، به چهلمین سال خود رسید
مناقشه ایرلاین ها با شهرداری ها بر سر مسئله دریافت 5 درصد عوارض شهرداری از محل فروش بلیت هواپیما به چهلمین سال خود رسید؛