برقراری پروازهای عراق مسافری نیست
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: برقراری پروازهای عراق به صورت محدود تنها برای اتباع عراقی و رایزن های بازرگانی بوده و هنوز پرواز مسافری نداریم.
سایت‌های دیگر: